Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Aktualności

Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (w skrócie IBP) – to dokument techniczny określający warunki ochrony przeciwpożarowej, które obowiązują w danym budynku, obiekcie budowlanym czy terenie. Opracowywany jest dla budynku lub strefy pożarowej. Tworzy się go z myślą o zapewnieniu użytkownikom danego budynku informacji na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar. Ma na celu przekazanie wskazówek dotyczących skutecznej i bezpiecznej ewakuacji, zawiera również informację w jakie środki bezpieczeństwa jest on wyposażony, jakie są jego warunki ochrony przeciwpożarowej, jak korzystać z urządzeń przeciwpożarowych na wypadek zagrożenia pożarowego.

W jakich obiektach wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów[1],

obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego występuje w obiektach lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2,
 • w obiekcie występuję strefa zagrożenia wybuchem,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów[2], w obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, IBP stosuję się w przypadku gdy:

 • powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2 ,
 • objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
 • występuje strefa zagrożenia wybuchem;

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oprócz obszernej części opisowej, zgodnie z Rozporządzeniem [1] powinna również zawierać ściśle określony plan obiektów z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
Place the wooden blocks into steps. 100 percent work safety concept.

Gdzie powinno się przechowywać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi kluczowy dokument mający na celu minimalizowanie ryzyka pożarowego oraz skuteczne działanie w przypadku zagrożenia. Aby zapewnić jej skuteczność, konieczne jest właściwe przechowywanie, zgodnie z określonymi standardami bezpieczeństwa.

 • W miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być przechowywana w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników, mieszkańców lub osób przebywających na danym terenie. Idealnym miejscem jest portiernia, tablica ogłoszeń, centrum informacyjne lub inne punkty centralne, gdzie każdy może łatwo uzyskać do niej dostęp.

W przypadku obiektów komercyjnych, biurowców, szkół czy innych miejsc użyteczności publicznej, instrukcję warto umieścić w widocznym miejscu przy wejściu głównym oraz w punktach ewakuacyjnych.

 • Elektroniczna wersja na stronie Internetowej:

W erze cyfrowej zaleca się również udostępnienie elektronicznej wersji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na oficjalnej stronie internetowej lub w wewnętrznym systemie zarządzania informacjami. To umożliwia szybki dostęp dla wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza w przypadku obiektów o większym obszarze.


Kto powinien zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?

 1. Pracownicy:
  Wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, powinni być zobowiązani do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. To kluczowy element szkolenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Mieszkańcy/lokatorzy:
  W przypadku budynków mieszkalnych, instrukcję powinni przeczytać i zrozumieć wszyscy mieszkańcy. Wiedza na temat procedur ewakuacyjnych może znacznie zwiększyć szanse na skuteczne opuszczenie budynku w przypadku zagrożenia.
 3. Personel Zarządzający:
  Kierownictwo, zarządcy nieruchomości oraz inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na danym terenie powinny być szczególnie zaznajomione z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. To im często powierzana jest rola organizacji ewentualnej ewakuacji i koordynacji działań w przypadku pożaru.

Dodatkowo jeden egzemplarz prawidłowo przygotowanej IBP należy dostarczyć odpowiedniemu dla występowania obiektu Komendantowi Miejskiemu/Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej.

Kiedy wymagana jest aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Oczywiste jest, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) wymaga regularnych aktualizacji, mających miejsce co najmniej raz na dwa lata. Jednakże istotne jest także, aby przeprowadzić aktualizację w sytuacjach, gdy nastąpią zmiany warunków dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu. Te zmiany obejmują, między innymi, modyfikacje w układzie dróg ewakuacyjnych, zmiany w sposób użytkowania budynku oraz aktualizacje wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

Zapewnienie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej dla Twojego obiektu to kluczowy krok w dbaniu o bezpieczeństwo. Firma, taka jak Fire Exit, specjalizuje się w przygotowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oferuje nie tylko profesjonalne doradztwo, ale także skuteczne wsparcie w tworzeniu i aktualizacji IBP. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma Fire Exit dba o spójność dokumentacji, a także dostosowuje ją do zmieniających się warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zdecyduj się na profesjonalne podejście do bezpieczeństwa. Skorzystaj z usług Fire Exit i zyskaj spokój umysłu, wiedząc, że Twoja instytucja lub obiekt są w pełni przygotowane na wszelkie sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym.

Zapraszamy do kontaktu!

Bibliografia:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
2 komentarze

 1. 2023-12-18 at 21:49

  Wojciech

  Bardzo dobry artykuł.

  1. 2023-12-18 at 21:50

   admin

   Bardzo dziękujemy.

Comments are closed.