Klasyfikacja Budynków a Bezpieczeństwo Pożarowe

Aktualności

Klasyfikacja Budynków a Bezpieczeństwo Pożarowe

Fire, Cube wooden toy block stack with prevent icon with fire extinguisher and door exit and emergency symbol for protection and safety prevention and rescue.
Kategorie zagrożenia ludzi stanowią istotny element klasyfikacji budynków, określając ich przeznaczenie pod względem użytkowania oraz nakładając konkretne wymagania na właścicieli czy zarządców. W tym artykule dokładniej przyjrzymy się klasyfikacji budynków i skomplikowanym przypadkom, takim jak obiekty o zróżnicowanym przeznaczeniu na różnych kondygnacjach.

Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe jest kluczowy dla skutecznej ochrony zarówno ludzi, jak i mienia. Obejmuje on różne kategorie, uwzględniając specyfikę przeznaczenia oraz sposób użytkowania poszczególnych obiektów. Istnieją trzy główne klasyfikacje, które mają istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa pożarowego:

  • Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej (ZL):

Ta kategoria zagrożenia ludzi obejmuje obiekty, w których ludzie przebywają na co dzień. Klasyfikacja ZL podzielona na pięć klas uwzględnia różne aspekty, takie jak liczba osób, obecność osób o ograniczonej zdolności poruszania się czy charakter użytkowania. Przykładowo, centra handlowe, szpitale czy bloki mieszkalne podlegają różnym wymaganiom, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich mieszkańców.

  • Budynki magazynowe i produkcyjne (PM):

Klasa PM obejmuje budynki związane z przechowywaniem oraz produkcją. Do tej kategorii zaliczają się magazyny, zakłady produkcyjne, ale również garaże, kotłownie, hydrofornie, rozdzielnie elektryczne, centrale telefoniczne, węzły ciepłownicze oraz stacje transformatorowe. W tym przypadku istotne jest skoncentrowanie się na specjalistycznych wymaganiach związanych z magazynowaniem czy procesami produkcyjnymi, aby zminimalizować ryzyko pożaru.

  • Budynki inwentarskie (IN):

Kategoria IN obejmuje obiekty związane z hodowlą zwierząt, przechowywaniem płodów rolnych oraz budynki gospodarcze. W tym kontekście bezpieczeństwo pożarowe skupia się na specyficznych zagrożeniach związanych z trzymaniem zwierząt czy przechowywaniem substancji mogących sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia.

Klasy kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I – Duże obiekty użyteczności publicznej: Obejmuje miejsca przeznaczone do jednoczesnego pobytu ponad 50 osób, niebędących ich stałymi użytkownikami. Przykłady to centra handlowe, kina, teatry czy duże sklepy.

ZL II – Obiekty dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się: Dotyczy miejsc przede wszystkim dostosowanych do potrzeb ludzi z ograniczeniami ruchowymi, takie jak żłobki, przedszkola, szpitale czy domy starców.

ZL III – Obiekty użyteczności publicznej nieklasyfikowana do ZL I i ZL II: Obejmuje mniejsze obiekty, takie jak apteki, mniejsze sklepy, banki czy restauracje.

ZL IV – Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne: Przeznaczone dla mieszkańców, w tym domy jednorodzinne oraz bloki mieszkalne.

ZL V – Zamieszkanie zbiorowe nieklasyfikowane do ZL I i ZL II: Dotyczy miejsc, gdzie ludzie mieszkają wspólnie, takie jak domy dziecka, hotele czy pensjonaty.

Budynek o różnym przeznaczeniu:

W przypadku budynków o różnym przeznaczeniu na różnych kondygnacjach, ustawodawca przewidział specjalne postanowienia. Na przykład lokale usługowe na parterze i mieszkania na wyższych kondygnacjach powinny stanowić odrębne strefy pożarowe. Każda z tych stref powinna spełniać indywidualne wymagania określone dla odpowiednich kategorii zagrożenia ludzi.


Zmiana sposobu użytkowania:

Czasem budynki ulegają zmianie sposobu użytkowania, co wymaga analizy i dostosowania do nowych wymagań. Przykładem może być przekształcenie budynku mieszkalnego w żłobek. W takim przypadku konieczne jest spełnienie nowych wymagań dotyczących kategorii zagrożenia ludzi, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem.

Bibliografia:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.