Kiedy i jak często próbna ewakuacja?

Aktualności

Kiedy i jak często próbna ewakuacja?

Meetingpoint

Ewakuacje to kluczowy element planu bezpieczeństwa, który pozwala na skuteczne działanie w sytuacjach awaryjnych. Próbne ewakuacje są nieodłącznym elementem tego procesu, mającym na celu doskonalenie reakcji personelu oraz przygotowanie wszystkich zaangażowanych do szybkiego i skutecznego działania. W dzisiejszym artykule omówimy, dlaczego przeprowadzanie próbnych ewakuacji jest kluczowe, jak często powinny się odbywać, kto jest za nie odpowiedzialny, oraz w jakich obiektach powinny być realizowane.

W jakich obiektach i jak często wymagana jest próbna ewakuacja?

            Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, próbna ewakuacja wymagana jest w obiektach:

 • Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
 • W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
 • W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie próbnej ewakuacji?

                Zgodnie z omawianym rozporządzeniem, to właściciele lub zarządcy obiektów są wyznaczeni jako główni organizatorzy procedur ewakuacji. W celu skutecznej realizacji tego zadania, mają możliwość delegowania odpowiedzialności pracownikowi obiektu lub nawiązania współpracy z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się tym obszarem.

Osoba wyznaczona do koordynacji próbnej ewakuacji w miejscu pracy powinna przejść odpowiednie szkolenie. W ramach tego procesu, koordynator musi nie tylko zaznajomić się z zasadami samej ewakuacji, ale również:

 • Zdobyć szczegółową wiedzę na temat dróg ewakuacyjnych, umiejąc prowadzić pracowników przez nie w sposób bezpieczny,
 • Zrozumieć potencjalne zagrożenia występujące na terenie zakładu pracy czy budynku,
 • Posiadać pełną świadomość dotyczącą stanu osobowego załogi, umożliwiając precyzyjne przeliczenie pracowników po zakończonej ewakuacji lub w trakcie jej trwania,
 • Wiedzieć, kogo należy poinformować w przypadku różnych sytuacji, takich jak zagrożenie pożarowe,
 • Znaleźć się w pełnej kontroli nad obsługą podstawowego sprzętu przeciwpożarowego, znając zarówno jego lokalizację w budynku, jak i zasady działania (np. węże strażackie i gaśnice),
 • Zorientować się, gdzie znajduje się miejsce zbiórki i dowiedzieć się, jak należy postępować po ewakuacji pracowników,
 • Posiąść wiedzę na temat skutecznych metod gaszenia pożarów, jednocześnie będąc świadomym momentu, w którym należy zrezygnować z indywidualnych działań.

Właściciel lub osoba zarządzająca danym obiektem jest zobowiązana poinformować odpowiedniego komendanta powiatowego (lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o planowanej dacie próbnej ewakuacji, nie krócej niż tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Korzyści z przeprowadzania regularnie próbnej ewakuacji:

 • Doskonalenie reakcji personelu: Próbne ewakuacje pozwalają pracownikom na bieżąco przypominać sobie procedury i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. To skuteczny sposób na utrzymanie wysokiej gotowości do działania.
 • Testowanie systemów alarmowych: Ewakuacje pozwalają na sprawdzenie skuteczności systemów alarmowych oraz ewentualne naprawy lub ulepszenia tych systemów.
 • Przygotowanie osób przebywających na terenie obiektu: Przeprowadzanie próbnych ewakuacji edukuje i przygotowuje osoby znajdujące się w danym miejscu do reakcji w sytuacjach awaryjnych, co może znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Przeprowadzanie regularnych próbnych ewakuacji nie tylko stanowi kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, ale również tworzy doskonałą okazję do równoczesnego przeprowadzenia szkoleń z zakresu przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy. W trakcie tych ćwiczeń, uczestnicy są nie tylko zaznajamiani z procedurami ewakuacyjnymi, ale także zdobywają wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń pożarowych, obsługi sprzętu przeciwpożarowego oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo, szkolenia BHP pozwalają na podniesienie świadomości dotyczącej ryzyka występującego w miejscu pracy, a szkolenia z pierwszej pomocy umożliwiają efektywne reagowanie w przypadku wypadków.

Wykorzystanie tego jednego wydarzenia do przeprowadzenia wielokierunkowych szkoleń sprawia, że pracownicy stają się bardziej kompetentni i gotowi do skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych, co przekłada się na ogólne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy czy innych obiektach użyteczności publicznej.

Specjalizując się w ochronie przeciwpożarowej, firma Fire Exit oferuje kompleksowe usługi, które nie tylko spełniają wymogi prawnego obowiązku, ale również podnoszą standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Fire Exit gwarantuje profesjonalne podejście do organizacji próbnych ewakuacji.

Zapraszamy do kontaktu.